Verkoopsvoorwaarden
Verkoopsvoorwaarden
Verkoopsvoorwaarden

Definities en toepassing van de Verkoopsvoorwaarden

De website www.fentris.be (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door:

FENTRIS NV (hierna: “FENTRIS”, “Wij” en “Ons”)
Churchillsteenweg 10
9320 Erembodegem (Aalst)

België

BTW BE 0455.375.705
E-mail: aalst@fentris.be
Tel.: 053 85 73 40

Hierna vermelde begrippen dienen in de Verkoopsvoorwaarden als volgt te worden verstaan:

     I. 'Klant': Iedere natuurlijke persoon die met FENTRIS in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan, waaronder, doch niet beperkt tot: Consumenten en Professionele Klanten. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.

     II. ‘Consument’: Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

     III. ‘Professionele Klant’: iedere natuurlijke of rechtspersoon in de hoedanigheid van Klant, die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

     IV. ‘Producten’: Alle goederen die via de Website te koop worden aangeboden en het voorwerp van een Overeenkomst kunnen vormen, in het bijzonder ramen en deuren.

     V. Overeenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij FENTRIS zich ertoe verbindt de eigendom van bepaalde Producten over te dragen aan de Klant. Deze Klant verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

1. Toepassingsgebied

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle gebieden, diensten en leveringen van de verkoper, behoudens wijzigingen welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle tegenstrijdige voorwaarden voorkomen op de documenten uitgaande van de koper.

2. Algemeen

De opdrachtgever/koper verklaart in het bezit te zijn van de nodige bouwtoelatingen en vergunningen om de werken te laten uitvoeren.

Hij verklaart de gebruikte terminologie te begrijpen en is op de hoogte van de door ons gebruikte productietechnieken en -maten.

3. Bestellingen - overeenkomsten

De geldigheidsduur van een overeenkomst is onbeperkt. De geldigheidsduur van een prijsopgave is beperkt tot 3 maand behoudens anders overeengekomen. Onze offertes gelden slechts ten titel van inlichting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bestellingen worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door onze firma. Fentris behoudt zich het recht toe getekende contracten tussen de klant en de verkoper te annuleren binnen de 8 dagen indien deze gebreken vertonen of niet conform zijn met de door Fentris opgestelde normen.

4. Opmetingen - wijzingen

In geval van absoluut forfait zullen alle werken welke niet in onze bestelbon en/of opmetingsbon uitdrukkelijk vermeld zijn o.m. ten gevolge van verkeerde opmetingen of plangegevens worden uitgevoerd als bijkomend werk, tegen voorziene eenheidsprijzen of tegen de op dat ogenblik geldende uurlonen in regie. Elke wijziging brengt van rechtswege een verlenging van de uitvoertermijn met zich mede.

5. Levering-plaatsingstermijn

De leveringstermijn wordt te goeder trouw en ten titel van inlichting medegedeeld en zal in de mate van het mogelijke geëerbiedigd worden, zonder dat de opdrachtgever/koper enige schadevergoeding mag eisen noch zijn bestelling mag annuleren. De leveringstermijn vangt aan vanaf de dag dat het voorschot van 40% evenals de volledige opmetingen met juiste productiematen en draairichtingen in ons bezit zijn. Indien de levering van de goederen niet kan geschieden op de werf en de ramen terug moeten komen naar de firma zal een extra kost aangerekend worden van €200,00 + BTW. De werf moet steeds goed bereikbaar zijn met de vrachtwagen. De leveringen gebeuren steeds op platte grond. Indien er tussenkomst is van onze diensten op de werf zelf, zal dit in rekening gebracht worden tenzij anders is overeengekomen. Indien de eigenaar zelf om zijn ramen of deuren komt, gebeurt dit op eigen risico. Bij afhaling dient de klant of een aangestelde bij het laden aanwezig te zijn en de lading na te zien. Klachten worden nadien niet meer aanvaard. Afgehaalde goederen reizen op eigen risico van de klant. Indien de ramen en buitendeuren zelf geplaatst worden door de koper, geldt onze prijs en waarborg aan de firma.

6. Aanvaarding

Het toestaan van of het overgaan tot plaatsing houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van de levering in. Dit geldt tevens wanneer de opdrachtgever/koper niet aanwezig of niet vertegenwoordigd is bij de levering of oplevering. Bij betaling wordt aangenomen dat de oplevering in orde is, ook al geschiedt deze niet. Elke latere klacht is onontvankelijk. De bezetting, verkoop of verhuur van het gebouw of het gebruik van de door ons geleverde installaties, worden gelijkgesteld met een oplevering. Indien materialen beschadigd zijn, mag de klant geen bedragen inhouden. Enkel bij ontbrekende elementen mag het bedrag van voornoemde elementen ingehouden worden.

7. Klachten

Klachten zowel betreffende de factuur, werken en levering dienen aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen. Na deze termijn worden klachten niet meer aanvaard. De eigenaar of gevolmachtigde moet op de werf aanwezig zijn om zijn goederen te controleren op hoeveelheid en kwaliteit.

8. Waarborg

Na levering en integrale betaling zijn onze ramen en deuren, indien ze in normale omstandigheden worden aangewend en een normaal onderhoud hebben genoten, als volgt gewaarborgd:

  • Ramen en deuren in pvc en aluminium : 10 jaar waarborg op profielen, 1 jaar waarborg op sluitwerk.
  • Isolerende beglazing: 10 jaar waarborg bij stofvorming of condensatie tussen 2 glasbladen. Geen garantie op glasbreuk of barsten.
  • Bij plaatsing van glas door derden kan Fentris niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte dichtingen noch voor de functie van het draaisysteem.
  • Elektrische onderdelen: 1 jaar garantie behoudens andere waarborg toegekend door de toeleverancier.
  • Bij andere producten zoals houten ramen en deuren, knikarmen, screens, rolluiken, sectionaal poorten, sierluiken en terrasoverkappingen bevestigt de koper de garanties van de toeleverancier te kennen en de aanvaarden.

De opdrachtgever/koper gaat akkoord met éénzijdige wijzigingen van de door de toeleverancier versterkte waarborgen en kan hoe dan ook ingevolge deze wijzigingen geen verhaal uitoefenen tegen Fentris. De waarborg is pas geldig na volledige betaling van de door ons gefactureerde goederen. Alle verplaatsingskosten en werkuren op de werf zijn ten laste van de klant.

9. Betalingsvoorwaarden

De facturen zijn contant betaalbaar behoudens anders uitdrukkelijk akkoord. Fentris kan steeds bij ondertekening een voorschot tot 40% vragen alsook een bijkomende betaling van 55% van de contractprijs voorafgaand aan de plaatsing/levering van het materiaal.

Bij gebreke van contante betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum over het openstaande bedrag. In geval van niet betaling binnen 15 dagen is de opdrachtgever/koper gehouden tot het betalen van een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €75,00.

10. Annulatie

Bij annulering is een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 40% van de totale overeengekomen som vermeerderd met de BTW. Bij annulering na het in productie gaan van het bestelde is een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 100% van de totale overeengekomen som vermeerderd met de BTW. Dit alles zonder gehoudenheid van Fentris enige schade aan te tonen. De annulatie dient steeds te geschieden via aangetekend schrijven op de straffe van nietigheid.

11. Rechtbank

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch Recht. Alle geschillen van gelijk welke aard worden uitsluitend door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde beslecht.

Als Consument heeft u ook de mogelijkheid om een geschil met betrekking tot de Verkoopvoorwaarden voor te leggen aan een onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechting.

Voor meer informatie hierover: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.